Renfe / ADIF: Barcelona - Clot - Aragó
Renfe / ADIF: Barcelona - Clot - Aragó

Renfe / ADIF: Barcelona - Clot - Aragó

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - Clot - Aragó

 

Idioma / Language >

L'estació de Renfe de Barcelona-Clot, situada al barri del Clot, al districte de Sant Martí de Barcelona, és un important nus de comunicació ferroviària que ha evolucionat significativament des dels seus inicis.

La línia Barcelona-Granollers

La línia de Granollers, també coneguda com la línia de Girona, va entrar en servei el 1854. Aquesta línia, construïda per la Camins de Ferro de Barcelona a Granollers, connectava l'antiga estació de Granollers, que posteriorment va ser substituïda per l'Estació de França, amb Granollers Centre. Aquesta connexió va marcar l'inici d'una nova era en el transport ferroviari a la regió.

 

Antiga estació Barcelona-Clot
Tallers l'any 1950. Autor: Francesc Ribera

 

Antiga estació Barcelona-Clot
Tallers l'any 1950. Autor: Francesc Ribera

 

Primeres instal·lacions

Originalment, l'estació de El Clot era un baixador annex als tallers de ferrocarril, inaugurat cap a 1880, coincidint amb la primera ampliació dels tallers. En els seus primers anys, l'estació funcionava principalment com un punt d'arribada de mercaderies per a Barcelona, fet que va contribuir al creixement i desenvolupament del barri del Clot.

 

Antiga estació Barcelona-Clot
Últimes circulacions en superfície, any 1972

 

Antiga estació Barcelona-Clot
Estació ja sense servei, 1975. Una petita part d'algunes edificacions es van integrar en l'actual parc.
Autor: Miquel

 

Desenvolupament del barri

La història del creixement i desenvolupament del Clot està intrínsecament relacionada amb el ferrocarril. L'expropiació inicial de terrenys per a la construcció de les vies ferroviàries i la importància creixent de l'estació com a punt d'arribada de mercaderies van contribuir a la urbanització del barri.

Arribada dels treballadors de RENFE

L'arribada d'operaris de RENFE amb les seves famílies va impulsar la construcció de noves habitatges i la creació de diversos serveis al voltant del traçat del ferrocarril. Això va marcar l'inici d'una nova fase de desenvolupament urbà al Clot, que es va convertir en un vibrant entramat d'habitatges, comerços i indústries.

 

 

Soterrament i expansió  El 1972, l'estació va ser soterrada juntament amb el tram que arribava fins a la plaça de les Glòries Catalanes. Aquest canvi significatiu va permetre alliberar terreny en superfície, que després es va utilitzar per a la urbanització i el desenvolupament de noves infraestructures. Abans d'aquesta remodelació, l'estació ja havia tingut una versió en superfície, que va quedar fora de servei amb el soterrament.

Soterrament i expansió

El 1972, l'estació va ser soterrada juntament amb el tram que arribava fins a la plaça de les Glòries Catalanes. Aquest canvi significatiu va permetre alliberar terreny en superfície, que després es va utilitzar per a la urbanització i el desenvolupament de noves infraestructures. Abans d'aquesta remodelació, l'estació ja havia tingut una versió en superfície, que va quedar fora de servei amb el soterrament.

Creació del ramal Besòs

Amb l'eliminació del ramal de Marina de la línia de Mataró el 1989 i la creació del ramal Besòs, els trens de la línia R1 van començar a transitar i fer parada a l'estació del Clot. Aquesta modificació va permetre connectar millor la línia de Mataró amb la de Granollers, millorant així l'accessibilitat al centre de la ciutat i facilitant el desenvolupament de la Vila Olímpica del Poblenou.

Infraestructura Actual

Tot i que els antics tallers de RENFE ja no existeixen, l'estació del Clot continua sent un important punt de connexió ferroviària. Amb una infraestructura moderna i adaptada a les necessitats actuals, aquesta estació continua jugant un paper crucial en la mobilitat de la ciutat i la regió.

Serveis i connexions

L'estació de Renfe de Barcelona-Clot és una parada clau per als trens de Rodalies de Catalunya, servint a les línies R1, R2 i R2 Nord, així com la línia R11 de serveis regionals operats per Renfe Operadora.

A més, l'estació del Clot també actua com un important intercanviador amb el metro de Barcelona. L'estació de metro, coneguda simplement com a Clot, dóna servei a les línies L1 i L2 del metro.

Afluència de Passatgers

L'any 2016, l'estació de Rodalies del Clot va registrar l'entrada de 3.515.000 passatgers, mentre que l'estació de metro va arribar als 6.245.727 passatgers. Aquests números reflecteixen la importància contínua de l'estació com a centre neuràlgic de transport a Barcelona.

 

Fotografies de l'estació de Barcelona - Clot (ja soterrada)

La estación de Renfe de Barcelona-Clot, situada en el barrio del Clot en el distrito de Sant Martí de Barcelona, es un importante nudo de comunicación ferroviaria que ha evolucionado significativamente desde sus inicios.

La línea Barcelona-Granollers

La línea de Granollers, también conocida como la línea de Girona, entró en servicio en 1854. Esta línea, construida por la Camins de Ferro de Barcelona a Granollers, conectaba la antigua estación de Granollers, que posteriormente fue sustituida por la Estación de Francia, con Granollers Centre. Esta conexión marcó el inicio de una nueva era en el transporte ferroviario en la región.

 

Antigua estación Barcelona-Clot
Talleres en 1950. Autor: Francesc Ribera

 

Antigua estación Barcelona-Clot
Talleres en 1950. Autor: Francesc Ribera

 

Primeras instalaciones

Originalmente, la estación de El Clot era un apeadero anexo a los talleres de ferrocarril, inaugurado hacia 1880, coincidiendo con la primera ampliación de los talleres. En sus primeros años, la estación funcionaba principalmente como un punto de llegada de mercancías para Barcelona, lo que contribuyó al crecimiento y desarrollo del barrio del Clot.

 

Antigua estación Barcelona-Clot
Últimas circulaciones en superficie, año 1972

 

Antigua estación Barcelona-Clot
Estación ya sin servicio, 1975. Una pequeña parte de algunas edificaciones se integraron en el actual parque.
Autor: Miquel

 

Desarrollo del barrio

La historia del crecimiento y desarrollo del Clot está intrínsecamente relacionada con el ferrocarril. La expropiación inicial de terrenos para la construcción de las vías ferroviarias y la importancia creciente de la estación como punto de llegada de mercancías contribuyeron a la urbanización del barrio.

Llegada de los trabajadores de RENFE

La llegada de operarios de RENFE con sus familias impulsó la construcción de nuevas viviendas y la creación de diversos servicios en torno al trazado del ferrocarril. Esto marcó el inicio de una nueva fase de desarrollo urbano en el Clot, que se convirtió en un vibrante entramado de viviendas, comercios e industrias.

 

 

Soterramiento y Expansión  En 1972, la estación fue soterrada junto con el tramo que llegaba hasta la plaza de las Glòries Catalanes. Este cambio significativo permitió liberar terreno en la superficie, que luego se utilizó para la urbanización y el desarrollo de nuevas infraestructuras. Antes de esta remodelación, la estación ya había tenido una versión en superficie, que quedó fuera de servicio con el soterramiento.

Soterramiento y expansión

En 1972, la estación fue soterrada junto con el tramo que llegaba hasta la plaza de las Glòries Catalanes. Este cambio significativo permitió liberar terreno en la superficie, que luego se utilizó para la urbanización y el desarrollo de nuevas infraestructuras. Antes de esta remodelación, la estación ya había tenido una versión en superficie, que quedó fuera de servicio con el soterramiento.

Creación del ramal Besòs

Con la eliminación del ramal de Marina de la línea de Mataró en 1989 y la creación del ramal Besòs, los trenes de la línea R1 comenzaron a transitar y hacer parada en la estación de El Clot. Esta modificación permitió conectar mejor la línea de Mataró con la de Granollers, mejorando así la accesibilidad al centro de la ciudad y facilitando el desarrollo de la Vila Olímpica del Poblenou.

Infraestructura Actual

Aunque los antiguos talleres de RENFE ya no existen, la estación de El Clot sigue siendo un importante punto de conexión ferroviaria. Con una infraestructura moderna y adaptada a las necesidades actuales, esta estación continúa desempeñando un papel crucial en la movilidad de la ciudad y la región.

Servicios y conexiones

La estación de Renfe de Barcelona-Clot es una parada clave para los trenes de Rodalies de Catalunya, sirviendo a las líneas R1, R2 y R2 Nord, así como la línea R11 de servicios regionales operados por Renfe Operadora.

Además la estación de El Clot también actúa como un importante intercambiador con el metro de Barcelona. La estación de metro, conocida simplemente como Clot, da servicio a las líneas L1 y L2 del metro.

Afluencia de Pasajeros

En el año 2016, la estación de Rodalies de El Clot registró la entrada de 3.515.000 pasajeros, mientras que la estación de metro alcanzó los 6.245.727 pasajeros. Estos números reflejan la importancia continua de la estación como un centro neurálgico de transporte en Barcelona.

 

Fotografías de la estación de Barcelona - Clot (ya soterrada)

The Renfe station of Barcelona-Clot, located in the Clot neighborhood in the Sant Martí district of Barcelona, is an important railway communication hub that has evolved significantly since its inception.

The Barcelona-Granollers line

The Granollers line, also known as the Girona line, came into service in 1854. This line, built by the Camins de Ferro de Barcelona a Granollers, connected the old Granollers station, which was later replaced by the Estació de França, with Granollers Centre. This connection marked the beginning of a new era in railway transportation in the region.

 

Old Barcelona-Clot station
Workshops in 1950. Author: Francesc Ribera

 

Old Barcelona-Clot station
Workshops in 1950. Author: Francesc Ribera

 

Early facilities

Originally, the El Clot station was a halt attached to the railway workshops, inaugurated around 1880, coinciding with the first expansion of the workshops. In its early years, the station functioned mainly as an arrival point for goods to Barcelona, contributing to the growth and development of the Clot neighborhood.

 

Old Barcelona-Clot station
Last surface operations, year 1972

 

Old Barcelona-Clot station
Station no longer in service, 1975. A small part of some buildings was integrated into the current park.
Author: Miquel

 

Neighborhood development

The history of the growth and development of Clot is intrinsically linked to the railway. The initial expropriation of land for the construction of railway tracks and the growing importance of the station as a goods arrival point contributed to the urbanization of the neighborhood.

Arrival of RENFE workers

The arrival of RENFE workers with their families spurred the construction of new housing and the creation of various services around the railway line. This marked the beginning of a new phase of urban development in Clot, which became a vibrant network of homes, shops, and industries.

 

 

Burial and Expansion  In 1972, the station was buried along with the section that reached Plaça de les Glòries Catalanes. This significant change allowed the release of surface land, which was then used for urbanization and the development of new infrastructure. Before this remodeling, the station already had a surface version, which went out of service with the burial.

Burial and expansion

In 1972, the station was buried along with the section that reached Plaça de les Glòries Catalanes. This significant change allowed the release of surface land, which was then used for urbanization and the development of new infrastructure. Before this remodeling, the station already had a surface version, which went out of service with the burial.

Creation of the Besòs branch

With the elimination of the Marina branch of the Mataró line in 1989 and the creation of the Besòs branch, R1 line trains began to transit and stop at the El Clot station. This modification improved the connection between the Mataró and Granollers lines, thus enhancing accessibility to the city center and facilitating the development of the Vila Olímpica del Poblenou.

Current infrastructure

Although the old RENFE workshops no longer exist, the El Clot station remains an important railway connection point. With modern infrastructure adapted to current needs, this station continues to play a crucial role in the mobility of the city and the region.

Services and connections

The Renfe station of Barcelona-Clot is a key stop for Rodalies de Catalunya trains, serving lines R1, R2, and R2 Nord, as well as the R11 regional services operated by Renfe Operadora.

Additionally, the El Clot station also acts as an important interchange with the Barcelona metro. The metro station, simply known as Clot, serves metro lines L1 and L2.

Passenger influx

In 2016, the Rodalies station of El Clot recorded the entry of 3,515,000 passengers, while the metro station reached 6,245,727 passengers. These numbers reflect the station's continued importance as a transport hub in Barcelona.

 

Photos of the Barcelona - Clot station (now buried)

Más información:

 

 

Estaciones colaterales: