Renfe / ADIF: Barcelona - Pl. Catalunya
Renfe / ADIF: Barcelona - Pl. Catalunya

Renfe / ADIF: Barcelona - Pl. Catalunya

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - Pl. Catalunya

 

Idioma / Language >

L'estació de Plaça Catalunya a Barcelona

L'estació de Barcelona Plaça Catalunya (PK 367.1 de la línia Saragossa-Lleida-Manresa-Barcelona) està situada al metro de la cara nord d'aquesta emblemàtica plaça, al barri de la "Dreta de l'Eixample" (encara que molt a prop de Ciutat Vella) al municipi de Barcelona, comarca del Barcelonès.

L'estació va des de Plaça Universitat fins a Passeig de Gràcia passant per Ronda Universitat i la mateixa plaça.

L'estació de Barcelona Plaça Catalunya entrà en funcionament l'1 de juliol de 1932com allargament de la "Companyia de Ferrocarrils del Nord" fins al centre de la ciutat de les línies de Puigcerdà i Manresa que acabaven a la Estació del Nord (al costat de l'actual estació Arc de Triomf).

 

Estació Plaça Catalunya en construcció (1932)
Estació Plaça Catalunya en construcció (1932)

Una estació compartida amb Metro de Barcelona

L'estació de Plaça Catalunya sempre ha estat compartida amb el Metro Transversal (actual L1), que va canviar completament l'estació de metro original que s'havia posat en servei el 1926</ strong> sota la Ronda Universitat, entre Rambla Catalunya i Balmes.

L'estació comptava inicialment amb dues vies de ferrocarril amb una andana central i una via de metro a cada costat, amb andanes laterals per a cadascuna. Hi havia una separació entre el metro i el ferrocarril, amb dos vestíbuls comuns independents situats als extrems de les andanes del metro, a la cruïlla de Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, aproximadament, per la qual cosa quedava gran part de l'estació sense el nivell intermedi que ocupa el gran vestíbul actual.

 

Inauguració de l'estació de Plaça Catalunya per part del president de la Generalitat, Lluís Companys
Inauguració de l'estació de Plaça Catalunya per part del president de la Generalitat, Francesc Macià

La integració a RENFE

 • El 1941 l'estació va quedar integrada a RENFE.
 • L'1 de juny de 1977 es va prolongar la línia entre Plaça Catalunya i Barcelona Sants, allargant l'andana i creant un nou accés a l'estació de tren des del vestíbul de l'estació de metro Universitat.
 • El 1983es van realitzar obres per reformar-lo completament, ja que amenaçava d'esfondrar-se per estar construït amb materials de mala qualitat. Les deficiències es van detectar durant unes obres de ventilació de Renfe, comprovant-se que l'entramat del mur es trobava en un notable estat de corrosió, havent de fer caure la llosa que cobria l'estació i reposar-la. En aquella època també es va crear un gran vestíbul únic que unia els dos existents fins aleshores.
 • El 1992 es va tornar a renovar l'estació de Plaça Catalunya, que gairebé no ha canviat des de llavors.
 • El 2005, l'estació va passar a dependre d'Adif.

 

Estació Plaça Catalunya, any 1975
Estació Plaça Catalunya, any 1975

Morfologia de l'estació de Plaça Catalunya

L'actual estació de Plaça Catalunya té dos nivells. El superior acull un gran vestíbul i l'inferior pel qual circulen els trens. El nivell superior té cinc accessos des del carrer: els accessos per Ronda Universitat i el Passeig de Gràcia tenen escales fixes, una escala mecànica i ascensor; l´accés per Ronda Sant Pere disposa d´escales fixes i escala mecànica. Els accessos per Rambla Catalunya i el centre de Plaça Catalunya compten amb escales fixes.

Tots els accessos conflueixen al gran vestíbul situat a la cara muntanya de la plaça, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia. En aquest nivell hi ha les taquilles, centre d'atenció al client, màquines expenedores de bitllets, torniquets de control de tarifes, així com diversos establiments comercials. També és possible accedir a la L1 del metro des de cu

La estación de Plaça Catalunya en Barcelona

La estación de Barcelona Plaça Catalunya (PK 367.1 de la línea Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona) está situada en el metro de la cara norte de esta emblemática plaza, en el barrio de la "Dreta de l'Eixample" (aunque muy cerca de Ciutat Vella) en el municipio de Barcelona, comarca del Barcelonès.

La estación va desde "Plaça Universitat" hasta "Passeig de Gràcia" pasando por Ronda Universitat y la propia plaza. 

La estación de Barcelona Plaça Catalunya entró en funcionamiento el 1 de julio de 1932 como prolongación de la "Compañía de Ferrocarriles del Norte" hasta el centro de la ciudad de las líneas de Puigcerdà y Manresa que terminaban en la Estación del Norte (junto a la actual estación Arc de Triomf). 

 

Estación Plaça Catalunya en construcción (1932)
Estación Plaça Catalunya en construcción (1932)

Una estación compartida con Metro de Barcelona

La estación de Plaça Catalunya siempre ha sido compartida con el Metro Transversal (actual L1), que cambió por completo la estación de metro original que se había puesto en servicio en 1926 bajo la Ronda Universidad, entre Rambla Catalunya y Balmes.

La estación contaba inicialmente con dos vías de ferrocarril con un andén central y una vía de metro a cada lado, con andenes laterales para cada una de ellas. Había una separación entre el metro y el ferrocarril, con dos vestíbulos comunes independientes situados en los extremos de los andenes del metro, en el cruce de Paseo de Gràcia y Rambla Catalunya, aproximadamente, por lo que quedaba gran parte de la estación sin el nivel intermedio que ocupa el gran vestíbulo actual.

 

Inauguración de la estación de Plaça Catalunya por parte del presidente de la Generalitat, Lluís Companys
Inauguración de la estación de Plaça Catalunya por parte del presidente de la Generalitat, Francesc Macià

La integración en RENFE

 • En 1941 la estación quedó integrada en RENFE.
 • El 1 de junio de 1977 se prolongó la línea entre Plaça Catalunya y Barcelona Sants, alargando el andén y creando un nuevo acceso a la estación de tren desde el vestíbulo de la estación de metro Universitat.
 • En 1983 se realizaron obras para reformarlo por completo, ya que amenazaba con derrumbarse por estar construido con materiales de mala calidad. Las deficiencias se detectaron durante unas obras de ventilación de Renfe, comprobándose que el entramado del muro se encontraba en un notable estado de corrosión, teniendo que derribar la losa que cubría la estación y reponerla. En aquella época también se creó un gran vestíbulo único que unía los dos existentes hasta entonces.
 • En 1992 se volvió a renovar la estación de Plaça Catalunya, que apenas ha cambiado desde entonces.
 • En 2005, la estación pasó a depender de Adif.

 

Estación Plaça Catalunya, año 1975
Estación Plaça Catalunya, año 1975

Morfología de la estación de Plaça Catalunya

La actual estación de Plaça Catalunya tiene dos niveles. El superior alberga un gran vestíbulo y el inferior por el que circulan los trenes. El nivel superior tiene cinco accesos desde la calle: los accesos por Ronda Universitat y Passeig de Gràcia tienen escaleras fijas, una escalera mecánica y ascensor; el acceso por Ronda Sant Pere dispone de escaleras fijas y escalera mecánica. Los accesos por Rambla Catalunya y el centro de Plaça Catalunya cuentan con escaleras fijas.

Todos los accesos confluyen en el gran vestíbulo situado en la cara montaña de la plaza, entre Rambla de Catalunya y Paseo de Gracia. En este nivel se encuentran las taquillas, centro de atención al cliente, máquinas expendedoras de billetes, torniquetes de control de tarifas, así como varios establecimientos comerciales. También es posible acceder a la L1 del metro desde cualquiera de sus dos extremos. 

Los trenes circulan por el nivel inferior formado por dos vías y un largo andén central que se aleja de las fachadas de los edificios de la plaza y bajo Ronda Universitat llega a la "Plaça Universitat". El andén cuenta con bancos, interfonos para la comunicación con taquilla y el Centro Gestor de Cercanías, pantallas informativas e indicadores de destino de los trenes, etc. 

Los trenes de metro L1 también circulan por ese nivel con una vía a cada lado de la estación separada parcialmente por un muro con ventanas. La conexión entre los andenes y el vestíbulo se realiza a través de dos escaleras fijas, cuatro escaleras mecánicas y dos ascensores. 

Completa la estación una salida de emergencia al final del andén hacia Sants que conduce al vestíbulo de la estación "Universitat" del metro. Esta salida antiguamente se encontraba abierta al público y permitía acceder directamente desde el andén de Renfe a la estación "Universitat" del metro de Barcelona. Ha habido diversos proyectos para reabrir al público este acceso, que conectaría la actual Pl. Catalunya con la L2 en "Universitat", pero ninguna de ellos ha prosperado por el momento (2024).

Fotografías (hasta el año 2000)

Plaça Catalunya station in Barcelona

The station of Barcelona Plaça Catalunya (PK 367.1 of the line Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona) is located in the subway on the north side of this emblematic square, in the "Dreta de l'Eixample" neighborhood (although very close to Ciutat Vella) in the municipality of Barcelona, district of Barcelonès.

The station goes from "Plaça Universitat" to "Passeig de Gràcia" passing through Ronda Universitat and the square itself.

La estación de Barcelona Plaça Catalunya began operation on July 1, 1932 as an extension of the "Compañía de Ferrocarriles del Norte" until the center of the city of the Puigcerdà and Manresa lines that ended at the Estación del Norte (next to the current Arc de Triomf station).

 

Estación Plaça Catalunya under construction (1932)
Plaça Catalunya Station under construction (1932)

A station shared with Metro de Barcelona

Plaça Catalunya station has always been shared with the Metro Transversal (currently L1), which completely changed the original metro station that had been put in service in 1926 strong> under Ronda Universidad, between Rambla Catalunya and Balmes.

The station initially had two railway tracks with a central platform and a subway track on each side, with side platforms for each of them. There was a separation between the subway and the railway, with two independent communal halls located at the ends of the subway platforms, at the intersection of Paseo de Gràcia and Rambla Catalunya, approximately, so that there was a large part of the station without the intermediate level occupied by the current large hall.

 

Inauguration of the Plaça Catalunya station by the president of the Generalitat, Lluís Companys
Inauguration of Plaça Catalunya station by the president of the Generalitat, Francesc Macià

The integration in RENFE

 • In 1941 the station became part of RENFE.
 • On June 1, 1977 the line between Plaça Catalunya and Barcelona Sants was extended, extending the platform and creating a new access to the train station from the lobby of the Universitat metro station.
 • In 1983 work was carried out to reform it completely, since it threatened to collapse because it was built with poor quality materials. The deficiencies were detected during some Renfe ventilation works, verifying that the framework of the wall was in a remarkable state of corrosion, having to demolish the slab that covered the station and replace it. At that time, a large unique hall was also created that united the two existing ones until then.
 • In 1992 the Plaça Catalunya station was renovated again, which has barely changed since then.
 • In 2005, the station became dependent on Adif.

 

Estación Plaça Catalunya, year 1975
Plaça Catalunya Station, year 1975

Morphology of Plaça Catalunya station

The current Plaça Catalunya station has two levels. The upper one houses a large vestibule and the lower one through which the trains run. The upper level has five accesses from the street: the accesses by Ronda Universitat and Passeig de Gràcia have fixed stairs, an escalator and elevator; access via Ronda Sant Pere has fixed stairs and an escalator. Access via Rambla Catalunya and the center of Plaça Catalunya have fixed stairs.

All accesses converge in the large lobby located on the mountain side of the plaza, between Rambla de Catalunya and Paseo de Gracia. On this level are the ticket offices, customer service center, ticket vending machines, fare control turnstiles, as well as several commercial establishments. It is also possible to access the L1 of the metro from cu

 

Fotografías (año 2000 - actualidad)

Más información

 

Estaciones colaterales: