Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - Arc de Triomf

 

 

Idioma / Language >

L'estació d'Arc de Triomf, ubicada al barri del Fort Pienc de Barcelona, és un dels principals intercanviadors de Barcelona. Des de la seva inauguració el 1932, ha sofert nombroses transformacions, tant en la seva infraestructura com en la seva funció.

Construcció de l'estació d'Arc de Triomf

El dia 1 de juliol de 1932, el Metro Transversal (actual L1) va inaugurar les dues noves estacions d'Urquinaona i Arc de Triomf (Triomf-Nord). Fins aquell moment, el Metro Transversal donava servei, des de 1926, entre Bordeta i Plaça Catalunya.

 

Plano Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Plànol del projecte d'estació d'Arc de Triomf, amb la cua de maniobres de metro a la dreta

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Estació de Barcelona - Arc de Triomf en construcció (1932)

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Estació en construcció (1932) on es pot veure clarament el nom de l'estació com Barcelona - Arc Triomf

 

La nova prolongació, iniciada el 1928, va ser possible gràcies al finançament conjunt del FC Metropolità de Barcelona i la Companyia de Camins de Ferro del Nord d'Espanya (Nord). L'ampliació incloïa un túnel per a quatre vies entre l'Estació d'Arc de Triomf i la de Plaça Catalunya, a través del subsòl de la Ronda de Sant Pere.

I és que la idea central amb la qual es va crear aquest enllaç era permetre que les línies de la companyia Nord (que fins aleshores finalitzaven a l'Estació de Nord situada prop d'Arc de Triomf) continuessin fins al centre de la ciutat, a Plaça Catalunya. Fins aquell moment, totes les seves línies havien de finalitzar a l'Estació de Nord, terminal, a l'Avinguda Vilanova, prop de l'Arc de Triomf.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Accés a l'estació, probablement als primers anys 1950

 

Nacionalització i actualitzacions

Després de la Guerra Civil, el nou govern feixista guanyador de la guerra va nacionalitzar les companyies ferroviàries (altament deficitàries i precaritzades per la mateixa guerra). La companyia Nord va ser integrada a la nova RENFE. I en conseqüència, Nord al seu torn va gestionar el Metro Transversal fins a 1943.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Accés a l'estació, probablement a finals dels anys 1960

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Accés a l'estació, probablement a finals dels anys 1960. Es poden veure les instal·lacions de mercaderies de l'estació terminal de Barcelona - Nord

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Taquilles de RENFE de Barcelona - Triomf el 1964

El 1982, amb la reordenació de les línies i el canvi de noms d'algunes estacions, Triomf-Nord va passar a anomenar-se oficialment Arc de Triomf, nom que es manté fins avui.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
A dalt, un dels passadissos d'accés a l'estació i correspondència amb Metro, el 1955. A baix, el mateix passadís el 1989
Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

El 2007, van començar les obres per a una nova estació, un intercanviador i nous accessos des del solar situat a l'inici de l'Avinguda Vilanova, inaugurats a la tardor del 2010.

La reforma definitiva de la plaça André Malraux es va completar el 2014, i el 2013 es van posar en funcionament els dos nous accessos al vestíbul de l'intercanviador des d'aquesta plaça. Un d'aquests accessos està a nivell de carrer al carrer Nàpols, davant de l'Estació del Nord, i l'altre amb escales fixes i automàtiques a la plaça, davant del carrer Roger de Flor.

Configuració actual de l'Estació d'Arc de Triomf

L'estació d'Arc de Triomf (PK 365,9 de la línia Saragossa-Lleida-Manresa-Barcelona) es troba al barri del Fort Pienc de Barcelona, sota l'Avinguda Vilanova, entre el Passeig de Sant Joan i el carrer Nàpols.

Disposa de dos vestíbuls independents, un a cada extrem de l'estació. El vestíbul del costat Llobregat té una entrada des de l'Avinguda Vilanova amb Passeig de Sant Joan, accessible mitjançant una petita edificació. Aquest vestíbul, compartit amb la L1 del metro de Barcelona, compta amb taquilles, màquines de venda automàtica de bitllets i barreres de control d'accés.

El segon vestíbul, al costat Besòs, té entrades des del carrer Nàpols i la plaça André Malraux, connectant amb l'estació d'autobusos de Barcelona Nord. Aquest vestíbul també disposa de màquines de venda automàtica de bitllets i barreres de control d'accés.

Els trens circulen pel nivell inferior, compost per dues vies generals amb andanes laterals. Les andanes, del tipus alt, estan equipades amb bancs i teleindicadors que mostren la informació dels pròxims trens. Des de la seva inauguració, l'estació compta amb una il·luminació deficient i unes andanes massa estretes per al volum de passatgers que rep.

Enllaços de l'estació

Tot i que les vies de Renfe i de Metro estan separades només per una paret, per fer l'enllaç cal pujar al vestíbul superior, passar les barreres de sortida i entrada de cada operador i tornar a baixar. Com a curiositat, per evitar aquest rodeig (i estalviar-se el bitllet) és comú que les portes d'emergència existents entre les andanes de Metro i Renfe siguin forçades i es trobin permanentment obertes, cosa que permet el flux lliure de passatgers entre ambdós operadors sense control.

L'estació serveix com un important punt d'intercanvi entre els serveis de tren, metro i autobús, gràcies a la correspondència amb l'annexa estació d'autobusos de Barcelona Nord, la principal estació d'autobusos de llarg recorregut de Barcelona. De fet, l'actual estació d'autobusos ocupa part del que antigament va ser la monumental terminal ferroviària de l'Estació de Nord, tancada a la dècada de 1970.

 

Fotografies de l'estació de Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

 

La estación de Arc de Triomf, ubicada en el barrio del Fort Pienc de Barcelona, es uno de los principales intercambiadores de Barcelona. Desde su inauguración en 1932, ha sufrido numerosas transformaciones, tanto en su infraestructura como en su función.

Construcción de la estación de Arc de Triomf

El día 1 de julio de 1932, el Metro Transversal (actual L1) inauguró las dos nuevas estaciones de Urquinaona y Arc de Triomf (Triunfo-Norte). Hasta ese momento el Metro Transversal daba servicio, desde 1926, entre Bordeta y Plaça Catalunya.

 

Plano Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Plano del proyecto de estación de Arc de Triomf, con la cola de maniobras de metro a la derecha

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Estación de Barcelona - Arc de Triomf en construcción (1932)

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Estación en construcción (1932) donde podemos ver claramente el nombre de la estación como Barcelona - Arc Triomf

 

La nueva prolongación, iniciada en 1928, fue posible gracias a la financiación conjunta del FC Metropolitano de Barcelona y la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España (Norte). La ampliación incluía un túnel para cuatro vías entre la Estación de Arc de Triomf y la de Plaça Catalunya, a través del subsuelo de la Ronda de Sant Pere.

Y es que la idea central con la que se creó este enlace fue permitir que las líneas de la compañía Norte (que hasta entonces finalizaban en la Estación de Norte situada cerca de Arc de Triomf) continuaran hasta el centro de la ciudad, en Plaça Catalunya. Hasta ese momento, todas sus líneas debían finalizar en la Estación de Norte, terminal, en la Avenida Vilanova, cerca del Arc del Triomf.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Acceso a la estación, probablemente en los primeros años 1950

 

Nacionalización y actualizaciones

Tras la Guerra Civil, el nuevo gobierno fascista ganador de la guerra nacionalizó las compañías ferroviarias (altamente deficitarias y precarizadas por la misma guerra). La compañía Norte fue integrada en la nueva RENFE. Y en consecuencia, Norte a su vez gestionó el Metro Transversal hasta 1943.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Acceso a la estación, probablemente a finales de los años 1960

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Acceso a la estación, probablemente a finales de los años 1960. Podemos ver las instalaciones de mercancías de la estación terminal de Barcelona - Norte

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Taquillas de RENFE de Barcelona - Triunfo en 1964

En 1982, con la reordenación de las líneas y el cambio de nombres de algunas estaciones, Triunfo-Norte pasó a llamarse oficialmente Arc de Triomf, nombre que se mantiene hasta hoy.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Arriba, uno de los pasillos de acceso a la estación y correspondencia con Metro, en 1955. Abajo, el mismo pasillo en 1989
Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

En 2007, comenzaron las obras para una nueva estación, un intercambiador y nuevos accesos desde el solar situado al comienzo de la Avenida Vilanova, inaugurados en otoño de 2010.

La reforma definitiva de la plaza André Malraux se completó en 2014, y en 2013 se pusieron en funcionamiento los dos nuevos accesos al vestíbulo del intercambiador desde esta plaza. Uno de estos accesos está a nivel de calle en la calle Nàpols, frente a la Estación del Norte, y el otro con escaleras fijas y automáticas en la plaza, frente a la calle Roger de Flor.

Configuración actual de la Estación de Arc de Triomf

La estación de Arc de Triomf (PK 365,9 de la línea Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona) se encuentra en el barrio del Fort Pienc de Barcelona, bajo la Avenida Vilanova, entre el Paseo de Sant Joan y la calle Nàpols.

Dispone de dos vestíbulos independientes, uno en cada extremo de la estación. El vestíbulo del lado Llobregat tiene una entrada desde la Avenida Vilanova con Paseo de Sant Joan, accesible mediante una pequeña edificación. Este vestíbulo, compartido con la L1 del metro de Barcelona, cuenta con taquillas, máquinas de venta automática de billetes y barreras de control de acceso.

El segundo vestíbulo, en el lado Besòs, tiene entradas desde la calle Nàpols y la plaza André Malraux, conectando con la estación de autobuses de Barcelona Nord. Este vestíbulo también dispone de máquinas de venta automática de billetes y barreras de control de acceso.

Los trenes circulan por el nivel inferior, compuesto por dos vías generales con andenes laterales. Los andenes, del tipo alto, están equipados con bancos y teleindicadores que muestran la información de los próximos trenes. Desde su inauguración, la estación cuenta con una iluminación deficiente y unos andenes demasiado estrechos para el volumen de pasajeros que recibe.

Enlaces de la estación

A pesar de que las vías de Renfe y de Metro están separadas sólo por una pared, para hacer el enlace debe subirse al vestíbulo superior, pasar las barreras de salida y entrada de cada operador y volver a bajar. Como curiosidad, para evitar este rodeo (y ahorrarse el billete) es común que las puertas de emergencia existentes entre los andenes de Metro y Renfe sean forzadas y se encuentren permanentemente abiertos, lo cual permite el flujo libre de pasajeros entre ambos operadores sin control.

La estación sirve como un importante punto de intercambio entre los servicios de tren, metro y autobús, debido a la correspondencia con la anexa estación de autobuses de Barcelona Nord, la principal estación de autobuses de largo recorrido de Barcelona. De hecho, la actual estación de autobuses ocupa parte de lo que antiguamente fue la monumental terminal ferroviaria de la Estación de Norte, cerrada en la década de 1970.

 

Fotografías de la estación de Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

 

The Arc de Triomf station, located in the Fort Pienc neighborhood of Barcelona, is one of Barcelona's main transport hubs. Since its inauguration in 1932, it has undergone numerous transformations, both in its infrastructure and its function.

Construction of Arc de Triomf Station

On July 1, 1932, the Metro Transversal (current L1) inaugurated the two new stations of Urquinaona and Arc de Triomf (Triumf-Norte). Until that moment, the Metro Transversal had been providing service, since 1926, between Bordeta and Plaça Catalunya.

 

Plano Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Arc de Triomf station plan project, with the metro shunting queue on the right

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Barcelona - Arc de Triomf Station under construction (1932)

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Station under construction (1932) where the station name can be clearly seen as Barcelona - Arc Triomf

 

The new extension, started in 1928, was made possible thanks to the joint financing of the Barcelona Metropolitan Railway and the Northern Spain Railway Company (Norte). The expansion included a tunnel for four tracks between the Arc de Triomf Station and Plaça Catalunya, through the underground of Ronda de Sant Pere.

The central idea behind this link was to allow the lines of the Norte company (which until then ended at the Estación de Norte near Arc de Triomf) to continue to the city center, at Plaça Catalunya. Until that time, all its lines had to end at the Estación de Norte, terminal, on Avinguda Vilanova, near Arc de Triomf.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Access to the station, probably in the early 1950s

 

Nationalization and Updates

After the Civil War, the new fascist government that won the war nationalized the railway companies (highly deficit and precarious due to the war itself). The Norte company was integrated into the new RENFE. Consequently, Norte also managed the Metro Transversal until 1943.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Access to the station, probably in the late 1960s

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Access to the station, probably in the late 1960s. We can see the freight facilities of the Barcelona - Norte terminal station

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
RENFE ticket offices at Barcelona - Triomf in 1964

In 1982, with the reorganization of the lines and the renaming of some stations, Triumf-Norte was officially renamed Arc de Triomf, a name that remains to this day.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf
Above, one of the access corridors to the station and correspondence with the Metro, in 1955. Below, the same corridor in 1989
Renfe / ADIF: Barcelona - Arc de Triomf

In 2007, work began on a new station, an interchange and new accesses from the site located at the beginning of Avinguda Vilanova, inaugurated in autumn 2010.

The final reform of Plaça André Malraux was completed in 2014, and in 2013 the two new accesses to the interchange lobby from this square were opened. One of these accesses is at street level on Nàpols Street, in front of the Estació del Nord, and the other with fixed and automatic stairs in the square, in front of Roger de Flor Street.

Current Configuration of Arc de Triomf Station

The Arc de Triomf station (PK 365.9 of the Zaragoza-Lleida-Manresa-Barcelona line) is located in the Fort Pienc neighborhood of Barcelona, under Avinguda Vilanova, between Passeig de Sant Joan and Nàpols Street.

It has two independent lobbies, one at each end of the station. The lobby on the Llobregat side has an entrance from Avinguda Vilanova with Passeig de Sant Joan, accessible via a small building. This lobby, shared with the L1 metro line of Barcelona, has ticket offices, automatic ticket vending machines, and access control barriers.

The second lobby, on the Besòs side, has entrances from Nàpols Street and Plaça André Malraux, connecting with the Barcelona Nord bus station. This lobby also has automatic ticket vending machines and access control barriers.

The trains run on the lower level, consisting of two main tracks with side platforms. The high-type platforms are equipped with benches and teleindicators showing information about upcoming trains. Since its inauguration, the station has had poor lighting and platforms that are too narrow for the volume of passengers it receives.

Station Links

Although the Renfe and Metro tracks are separated only by a wall, to make the connection one must go up to the upper lobby, pass the exit and entry barriers of each operator and go back down. As a curiosity, to avoid this detour (and save the ticket), it is common for the emergency doors existing between the Metro and Renfe platforms to be forced and permanently open, allowing the free flow of passengers between both operators without control.

The station serves as an important interchange point between train, metro, and bus services, due to the connection with the adjacent Barcelona Nord bus station, the main long-distance bus station in Barcelona. In fact, the current bus station occupies part of what was once the monumental terminal of the Estación de Norte, closed in the 1970s.

 

Photographs of the Renfe / ADIF Station: Barcelona - Arc de Triomf

 

Más información:

 

 

Estaciones colaterales: